• Neil Shirreff, Darts, 2017
  Darts, 2017
 • Neil Shirreff, Light Rings No. 1, 2013
  Light Rings No. 1, 2013
 • Neil Shirreff, Light Rings No. 2, 2013
  Light Rings No. 2, 2013
 • Neil Shirreff, Light Rings No.3, 2013
  Light Rings No.3, 2013
 • Neil Shirreff, Fallen Tree, 2009
  Fallen Tree, 2009
 • Neil Shirreff, Moving Shadows No. 1, 2009
  Moving Shadows No. 1, 2009